Сесия 2009-12-17

  1. Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №430
  2. Одобряване на оценка за ОПС в кв.1041 на гр.Велинград – Невена Сивкова. РЕШЕНИЕ №431
  3. Одобряване на оценка за ОПС в кв.1041 на гр.Велинград – Грозденка Тричкова. РЕШЕНИЕ №432
  4. Одобряване на оценка за учредяване право на строеж в кв.1 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №433
  5. Одобряване на оценка на общински имот в кв.554 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №434
  6. Одобряване на оценка на общински имот в кв.30 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №435
  7. Ликвидиране на съсобственост в кв.178 на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №436
  8. Попълване на кадастъра с верни имотни граници в кв.Крушата, квартал на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №437
  9. Частично изменение на плана за регулация в кв.373 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №438

10. Попълване на нов имот в кв.207а по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №439

11. Попълване на кадастъра с верни имотни граници в кв.330 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №440

12. Актуализиране на Решение №240/08г.  РЕШЕНИЕ №441

13. Изменение на Решение №290/30.07.09г. РЕШЕНИЕ №442

14. Откриване на процедура за публично оповестен конкурс в кв.10 на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №443

15. Сключване на Анекс към договор №321/2006г. РЕШЕНИЕ №444

16. Възмездно право на прокопаване в полза на „Певал” ООД в банкета на пътя за с.Абланица. РЕШЕНИЕ №445

17. Провеждане на конкурс за ОПС в кв.10 на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №446

18. Приемане на Декларация. РЕШЕНИЕ №447

19. Именуване на нова улица. РЕШЕНИЕ №448

20. Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2010г.  РЕШЕНИЕ №449

21. Ликвидиране на съсобственост в УПИ V, кв.2 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №450

22. Ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ, кв.2 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №451

23. Ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.2 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №452

24. Ликвидиране на съсобственост в УПИ ІХ, кв.2 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №453

25. Ликвидиране на съсобственост в УПИ Х, кв.2 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №454

26. Ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІ, кв.2 на с.Юндола.РЕШЕНИЕ №455

27. Участие в програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. РЕШЕНИЕ №456

28. Промяна на улична регулация в кв.46 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №457

29. Приемане на входен знак на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №458

30. Частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.177 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №459

Все още няма коментари.

Leave a Reply