Сесия 2008-08-05

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 28.12.07г.  – 26.06.08г. РЕШЕНИЕ №318
  2. Отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.декември 2007г. – м.юни 2008г. РЕШЕНИЕ №320
  3. Сборен отчет на касовото изпълнение на местните приходи с натрупване на Община Велинград за периода от 01.01.2008г. до 30.06.08г.  РЕШЕНИЕ №321
  4. Приемане на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на „Атлетик”АД. РЕШЕНИЕ №322
  5. Приемане на Наредба за реда и начина на организиране и провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Велинград.  РЕШЕНИЕ №323
  6. Отпускане на сумата  от 1340лв. за дофинансиране на обект „Ремонт на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница, финансиран на 50% от СИФ”. РЕШЕНИЕ №324
  7. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№723 в кв.264 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №325
  8. Частично изменение на плана за регулация, засягащо УПИ №VІІІ-170, №Х-171, №ХІ-173,174 и №ХІІ-172 в кв.322 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №326
  9. Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№8204 в кв.337 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №327

10. Частично изменение на плана за регулация  като се променят улично-регулационните линии на улица с ос.т.284-272  в кв.28 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №328

11. Частично изменение на плана за регулация в УПИ VІ, кв.134 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №329

12. Частично изменение на плана за регулация за промяна на уличната регулация в кв.252 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №330

13. Частично изменение на плана за регулация на улица, заличаване на кв.448 и образуване на нови УПИ в кв.447 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №331

14. Частично изменение на плана за застрояване УПИ №ХХ-2621, 7174 „За Двореца”в кв.198 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №332

15. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№1276 в кв.275 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №333

16. Попълване на кадастралния план с нов имот 8193-общ. в кв.134 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №334

17. Промяна в издръжката на ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Детски рай” – Велинград. РЕШЕНИЕ №335

18. Даване съгласие за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция. РЕШЕНИЕ №336

19. Промени в решение №276/26.06.08г. относно Център за обществена подкрепа. РЕШЕНИЕ №337

20. Одобряване участието на Общината в създаване на публично-частно партньорство за  подаване на заявление за подпомагане  по под-мярка 431-2 за създаване на местна инициативна група. РЕШЕНИЕ №338

21. Учредяване безвъзмездно право на ползване на читалищната сграда в с.Драгиново на НЧ „М.Драгинов” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №339

22. Обявяване за частна общинска собственост на помещения от сграда – Младежки дом в кв.47 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №340

23. Утвърждаване оценка на общинска част  на имот пл.№8123 с площ 5кв.м. в кв.481 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №341

24. Удължаване възмездно срока на Договор за ОПС в УПИ ІІ-общ. в кв.94 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №342

25. Удължаване възмездно срока на Договора за ОПС в УПИ І-общ. в кв.94 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №343

26. Откриване процедура за предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение от 18кв.м., находящо се в „Младежки дом” на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №344

27. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2008/2009г. РЕШЕНИЕ №345

28. Одобряване на сума от 5хил.лв. за неотложни ремонти в ЦДГ „Пролет”.  РЕШЕНИЕ №346

29. Даване съгласие за разкриване на Дневен център за стари хора – Велинград. РЕШЕНИЕ №347

30. Одобряване на сума от 35 948лв. /от собствени приходи/ за съфинансиране на проект по Национална програма, модул „Безопасно училище”. РЕШЕНИЕ №348

31. Даване съгласие за побратимяване и сътрудничество на кметство Сърница и кметство Газиемир, Община Измир. РЕШЕНИЕ №349  

32. Даване съгласие за закупуване на самоходна косачка на стойност 5 380лв. с ДДС от ОП „СИП”. РЕШЕНИЕ №350

33. Даване съгласие за промени и допълнения в НОБДДВППСП. РЕШЕНИЕ №351

34. Даване съгласие за прехвърляне на ДМА на ВАЗ – НИВА №РА 49-80АВ на ОП „СИП”. РЕШЕНИЕ №352

35. Отдаване под наем на помещение, находящо се в Младежки дом, кв.12 по плана на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №353

36. Утвърждаване на оценка на общинска част в  имот пл. №8103, кв.3443 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №354

37. Отстраняване на техническа грешка в Решение №219/24.04.08г. РЕШЕНИЕ №355

38. Предоставяне право за прокарване на оптически кабел през публична общинска собственост  на „Деймос” ЕООД – Ракитово. РЕШЕНИЕ №356

39. Утвърждаване на оценка на общинска част от имот пл.№267/727 ид.ч. в УПИ VІ-2387 в кв.3443 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №357

40. Ликвидиране съсобственост в УПИ VІІ-4779, 6257 в кв.658 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №358

41. Утвърждаване на оценка на общинска част от имот пл.№8102 в УПИ №ХІІ-2187 в кв.223 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №359

42. Прехвърляне МПС Лада Нива РА 3890АВ от училище „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №360

43. Отпускане на парична помощ на Димитър Минчов Дедов. РЕШЕНИЕ №361

44. Даване съгласие за осигуряване финансиране от ПУДООС към МОСВ за канализация с.Бутрево. РЕШЕНИЕ №362

45. Отпускане на персонална пенсия на Айше и Емине Али Хюсеин от с.Рохлева, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №363

46. Създаване на 2бр.щатни длъжности с длъжностно наименование „стажант-одитор”. РЕШЕНИЕ №364

47. Откриване процедура за отдаване под наем чрез таен търг на петно №1 с площ 16 кв.м., находящо се в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №365

48. Даване съгласие за прехвърляне правото на собственост на земеделски имот в м.”Калище” на Стефан Ив.Станудин. РЕШЕНИЕ №366

49. Ползване на помещения от Общинска служба по земеделие и гори – Велинград. РЕШЕНИЕ №367

50. Даване съгласие за възмездно поставяне на електронен билборд. РЕШЕНИЕ №368

51. Приемане справки и отчети по месеци за 2007г. на „ЕВКК” ООД. РЕШЕНИЕ №369

52. Даване съгласие на „ВКТВ” ЕООД за определяне цената на водата. РЕШЕНИЕ №370

53. Застраховане на обект  „Реконструкция на гл.водопровод захранващ ПСПВ от водовземане „Чукура” до хл.Станция на кота 934м.,гр.Велинград”. РЕШЕНИЕ №371

54. Отпочване на процедура за създаване на кметство Мече корито. РЕШЕНИЕ №372

55. Съгласуване  „Бизнес план 2009-2013г.” на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №373

56. Даване съгласие за проучване, проектиране за прокопаване и полагане за преместване на съществуващ  водопровод за пренос на минерална вода от „Елбрус Холидейс” ЕООД. РЕШЕНИЕ №374

57. Одобряване на 50хил.лв. за извършване проектиране на медицинско общежитие с цел превръщането му в ДКЦ – 2 към „МБАЛ”. РЕШЕНИЕ №375

58. Даване съгласие за настаняване на една група от Детска градина в с.Абланица в сграда, находяща се в кв.3 по плана на с.Цветино. РЕШЕНИЕ №376

59. Изменение на Решение № 223/28.06.07г. на ОбС – Велинград.  РЕШЕНИЕ №377

60. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проект по програма ФАР. РЕШЕНИЕ №378

Все още няма коментари.

Leave a Reply