Сесия 2008-09-24

 1. Освобождаване на ВрИД управителя на “МБАЛ-Велинград” ЕООД и назначаване на нов. РЕШЕНИЕ №381 
 2. Избор на Зам.Председател на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №382РЕШЕНИЕ №383
 3. Допълнения и изменения в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №384
 4. Изменение на Решение №9/14.02.08г. на ОбС –Велинград. РЕШЕНИЕ №385
 5. Изменение на т.4, раздел ІІ – Придобиване на ДМА в Решение №97/26.02.08г. РЕШЕНИЕ №386
 6. Помени в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №387
 7. Определяне на параметри на застрояване на територии попадащи в регулацията и извън регулацията на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №388
 8. Даване съгласие за партньорство на Община Велинград, Община Единбург и Община Мидлотиан – Шотландия. РЕШЕНИЕ №389
 9. Приемане численост и ср.м.бр.р.з. на едно лице в бюджетните организации и дейности в Община Велинград, в сила от 01.07.08г. РЕШЕНИЕ №390,РЕШЕНИЕ №391
 10. Приемане основни месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община Велинград, кметове на кметства и кметски наместници, в сила от 01.07.08г.
 11. Даване съгласие по чл.128, ал.3 от ЗУТ за кв.70 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №392
 12. Откриване процедура за отдаване под наем на зала в Младежки дом с.Пашово. РЕШЕНИЕ №393
 13. Ликвидиране на съсобственост в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №394
 14. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.358 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №395
 15. Даване на становище за изграждане на нова жилищна сграда в кв.256 на гр.Велинград.
 16. Даване на становище за изграждане на нова жилищна сграда в кв.147 на гр.Велинград.
 17. Попълване на кадастралния план с нови имоти в кв.650 на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №396
 18. Промяна на част от югозападната имотна граница на имот в кв.551 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №397
 19. Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.414 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №398
 20. Удължаване възмездно срока на Договор за ОПС в кв.99 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №399 
 21. Корекция в Договор за ОПС на Миладин Ст.Костандовски. РЕШЕНИЕ №400
 22. Ликвидиране на съсобственост в кв.481 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №401
 23. Ликвидиране на съсобственост в кв.207 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №402
 24. Ликвидиране на съсобственост в кв.658 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №403
 25. Продажба чрез търг или конкурс на УПИ VІІІ-общ. в кв.12 на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №404
 26. Определяне срок на право на преминаване на “Оптичен кабел” от “Деймос” ЕООД. РЕШЕНИЕ №405
 27. Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване, водопрекарване и полагане на водопровод за топла минерална вода на “МБДПАР Вита” ЕООД. РЕШЕНИЕ №406
 28. Даване съгласие за промяна предназначението на част от УПИ ХІІ-озеленяване в кв.18 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №407
 29. Преминаване през част от имот в м.”Караасан” землище на гр.Сърница за осигуряване на подземно електрозахранване от ЕТ “Надежда 2 – Али Карамолла”. РЕШЕНИЕ №408
 30. Увеличение на разходите за посрещане на гости от Кмета на Община Велинград с 13 хил.лв. РЕШЕНИЕ №409
 31. Даване съгласие за участие на Община Велинград в проект “Красива България”. РЕШЕНИЕ №410
 32. Одобряване на самостоятелни маломерни паралелки за ОУ “Н.Вапцаров” с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №411
 33. Даване съгласие по чл.183 от ЗУТ за възстановяване на съществуваща сграда – р-т “Чевермето”. РЕШЕНИЕ №412
 34. Освобождаване от длъжност на управителя на “Стройком” ЕООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №414
 35. Избор на ВрИД управител на “Стройком” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №415
 36. Освобождаване от длъжност на управителя на ОП “СИП”. РЕШЕНИЕ №416
 37. Избор на ВрИД управител на ОП”СИП”. РЕШЕНИЕ №417
 38. Изменение и допълнение на Решение №2/2008г. на ОбС – Велинград.  РЕШЕНИЕ №418РЕШЕНИЕ №419
 39. Изменение и допълнение на Решение №132/27.03.08г.РЕШЕНИЕ №413
 40. Определяне заплата на Председателя на ОбС . РЕШЕНИЕ №420
Все още няма коментари.

Leave a Reply