Сесия 2008-10-30

  1. Предсрочно освобождаване от длъжността Заместник – Председател на ОбС – Велинград на Тома Кр.Пачалов.  РЕШЕНИЕ №421РЕШЕНИЕ №422
  2. Избор на Заместник Председател на ОбС – Велинград.  РЕШЕНИЕ №423
  3. Изменение на решение №375/05.08.08г. за „МБАЛ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №424
  4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобива не, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №425
  5. Освобождаване Управителя на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №426
  6. Избор на ВрИД Управител на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №427
  7. Преобразуване на ОУ „Методи Драгинов” в СОУ. РЕШЕНИЕ №429
  8. Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства 2008-2010г. РЕШЕНИЕ №430
  9. Потвърждаване участието на Община Велинград по проект „Красива България”. РЕШЕНИЕ №428

10. Даване съгласие за кандидатстване на Община Велинград по Програма за развитие на селските райони. РЕШЕНИЕ №431

11. Участие на Община Велинград в процедура на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”.  РЕШЕНИЕ №432

12. Определяне възмезден нов срок за ОПС в кв.21 на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №433

13. Частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.2 на с.Враненци. РЕШЕНИЕ №434

14. Даване съгласие за безвъзмездно ползване от Български пощи на стая в кметство с.Чолаково. РЕШЕНИЕ №435

15. Даване съгласие за безсрочно и безвъзмездно настаняване на духов оркестър „Димитър Мечев” в сградата на ОДК. РЕШЕНИЕ №436

16. Частично изменение на плана за застрояване в кв.139 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №437

17. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.75 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №438

18. Отчуждаване на части от имоти за направа на път от ул.”Цар Самуил” до УПИ І-6544 в кв.473 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №439

19. Намаляване ширина на път от 6,00м. на 3,50м. в с.Пашови. РЕШЕНИЕ №440

20. Удължаване срок на договор №182/07г. РЕШЕНИЕ №441

21. Изменение на решение №128/07г. за учредяване на ОПС в кв.14 на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №442

22. Освобождаване от наемни вноски по договор №321/15.08.06г. РЕШЕНИЕ №443

23. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на обект находящ се в кв.423 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №444

24. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на обект находящ се в кв.47 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №445

25. Удължаване на Договор №219/01г. за помещение в кв.104 – ЖСК „Орфей”-пенсионерски клуб. РЕШЕНИЕ №446

26. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в кв.48 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №447

27. Даване съгласие за прокопаване, водопрекарване и полагане на трасе за минерална вода на Лечебно-възстановителна база-Велинград. РЕШЕНИЕ №448

28. Опрощаване на задължения на Виктор Пламенов Дъвков от гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №449

29. Утвърждаване оценка на Договор за замяна на имот в кв.133 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №450

30. Утвърждаване оценка на общинска част от имот в кв.481 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №451

31. Утвърждаване оценка за ОПС в кв.190 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №452

32. Утвърждаване на оценка за УПИ ХІІІ-565 в кв.53 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №453

33. Утвърждаване на оценка за УПИ ХІ-общ. в кв.53 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №454

34. Утвърждаване на оценка за УПИ ХІ-ОбНС в кв.418 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №455

35. Утвърждаване на оценка за УПИ ХVІ-344 в кв.43 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №456

36. Утвърждаване на оценка за УПИ ХХ в кв.418 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №457

37. Утвърждаване на оценка за УПИ І, кв.94 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №458

38. Утвърждаване на оценка за УПИ ІІ, кв.94 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №459

39. Утвърждаване на оценка за УПИ ХХІV-4359,4361 в кв.75 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №460

40. Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане за преместване на съществуващ водопровод за пренос на минерална вода от „Акварекс-В”АД. РЕШЕНИЕ №461

41. Изменение на т.2 от Решение №388/24.09.08г. РЕШЕНИЕ №462

42. Даване съгласие за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в „Стройком” ЕООД за нуждите на РУСО – Пазарджик. РЕШЕНИЕ №463

43. Даване съгласие за промяна предназначението на земеделска земя находяща се в землището на с.Чолаково. РЕШЕНИЕ №464

44. Утвърждаване оценка за общински имот пл.№8141 в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №465

45. Даване съгласие за кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Устройство и интегрирано градско развитие”. РЕШЕНИЕ №466

46. Даване съгласие за кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Подкрепа за подобряване на градската среда”. РЕШЕНИЕ №467

Все още няма коментари.

Leave a Reply