Сесия 2008-11-27

  1. Обсъждане на Решение №425/30.10.08г. върнато от Областен управител на Област с административен център гр.Пазарджик като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕ №471
  2. Баланс и отчет за ІІІ-то тримесечие на 2008г. на „Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №472
  3. Отчет от Контрольор на „Стройком” ЕООД за периода януари-септември 2008г. РЕШЕНИЕ №473
  4. Приемане на подробен устройствен план за трасе на водопровод на мах.Боровиново. РЕШЕНИЕ №474
  5. Промяна предназначението на земеделска земя, находяща се в землището на с.Рохлева. РЕШЕНИЕ №475
  6. Приемане подробен устройствен план за трасе на водопровод на с.Чолаково и Салихова махала. РЕШЕНИЕ №476
  7. Утвърждаване оценка за възмездно удължаване на Договор за ОПС в УПИ VІІІ-общ. в кв.99 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №477
  8. Утвърждаване оценка за конкурс чрез продажба на УПИ VІІІ, кв.12 на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №478
  9. Утвърждаване оценка на ? ид.ч. от УПИ Х-общ. в кв.417 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №479

10. Утвърждаване оценка за ОПС в УПИ І-общ. в кв.20 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №480

11. Потвърждаване на решение №282/30.09.04г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №481

12. Премахване на улица в кв.287 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №482

13. Именуване на нови улици в м.”Попин камък” и „Ленища”. РЕШЕНИЕ №483

14. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 481, 482, 4801, 479, 480, 4791, 650, 655, 654, 653, 656, 657, 658, 659 и 660 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №484

15. Даване съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за изграждане на ажурна ограда в  УПИ ІV-6707, кв.34 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №485 

16. Частично изменение на плана за регулация в кв.189 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №486

17. Прокопаване и полагане на водопровод за топла мин.вода  в кв.343-3 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №487

18. Прокопаване и полагане на водопровод за топла мин.вода в кв.207 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №488

19. Внасяне на предложение за предоставяне на концесия за паркинг в УПИ ХV, кв.3445 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №489

20. Изразходване на средства за работещите в сферата на предучилищното образование. РЕШЕНИЕ №490

21. Определяне на ср.м.р.заплата на работещите в делегираната от държавата дейност „Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”. РЕШЕНИЕ №491

22. Промяна на преотреждането на поземлен имот попадащ в м.”Босак”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №492

23. Изграждане на сграда в кв.139 по плана на гр.Велинград от ЕТ „ГЕО-Сергей Пенин”. РЕШЕНИЕ №493

24. Одобряване на сума в размер на две хиляди лева за СК „Импулс”.РЕШЕНИЕ №494

25. Одобряване на сума за честване на 50 години от създаването на Общински детски комплекс. РЕШЕНИЕ №495

Все още няма коментари.

Leave a Reply