Сесия 2008-12-18

  1. Даване съгласие за отпускане на кредит за „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №496 РЕШЕНИЕ №497
  2. Даване съгласие за отпускане на сума за кандидатстване по Оперативна програма „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. РЕШЕНИЕ №498
  3. Даване съгласие за отпускане на сума за изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  РЕШЕНИЕ №499
  4. Участие в комисии на общински съветник – Б.Голомехов. РЕШЕНИЕ №500
  5. Увеличение на „Местни приходи” бюджет 2008г. с пет хиляди лева. РЕШЕНИЕ №501
  6. Отпускане на сума от 500 000лв. за разплащане на извършено и неразплатено строителство през 2008г. РЕШЕНИЕ №502
  7. Споразумение за сътрудничество за изграждане на завод за снабдяване с метан на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №503 ,РЕШЕНИЕ  №504
  8. Изплащане на транспортни разходи на пътуващите учители и директори.  РЕШЕНИЕ №505
  9. Създаване на доброволно формирование за защита при бедствия.  РЕШЕНИЕ №506

10. Закупуване на климатици и влагосъбиратели за архива на Дирекция „Данъци и такси”. РЕШЕНИЕ №507

11. Промяна на имотни граници в кв.601 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №508

12. Частично изменение на плана за регулация в кв.252 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №509

13. Образуване и попълване в кадастралния план на нов имот в кв.385 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №510

14. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.417 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №511

15. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.86 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №512

16. Утвърждаване на оценка на част от имот в кв.658 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №513

17. Изменение на решение №367/05.08.2008г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №514

18. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в Младежки дом, кв.8 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №515

19. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в кв.17 по плана на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №516

20. Отпускане на парична помощ за покриване на загуби от възникнал пожар. РЕШЕНИЕ №517

21. Разглеждане предложение от „ВКТВ” ЕООД за изравняване цените на водата.РЕШЕНИЕ №518

22. Даване съгласие за допълване и актуализиране на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2007-2013г. РЕШЕНИЕ №519

23. ЧИПРЗ и изменение на кадастралния план в кв.398 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №520

24. Даване съгласие по чл.128, ал.3 от ЗУТ за кв.70 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №521

25. Одобряване на допълнителни средства обезпечаващи дейностите по чистотата в Община Велинград до края на 2008г. за „Стройком” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №522

26. Даване съгласие и положително становище за изграждане на нова жилищна сграда в кв.256 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №523

27. Даване съгласие и положително становище за изграждане на нова жилищна сграда в кв.147 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №524

28. Преобразуване на ОП „Спортни имоти и пазари” в Еднолично дружество с ограничена отговорност. РЕШЕНИЕ №525

29. Промяна на северната и южната улична регулационна линия на ул.”Генерал Гурко”. РЕШЕНИЕ №526

30. Даване съгласие за попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.5 на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №527

31. Допълнение на решение №466/30.10.08г. РЕШЕНИЕ №528

Все още няма коментари.

Leave a Reply