РЕШЕНИЕ №109

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                     ОТНОСНО:Удължаване срок на договор за

                                                                         отдаване под наем на помещение в

                                                                         кв.124 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Дава съгласие за удължаване срока на Договор за отдаване под наем на общински имот от 14 кв.м., находящ се в партерен етаж на масивна сграда – ПОС, построена в УПИ ХХІV в кв.124 по плана на гр.Велинград, сключен с ЕТ „Красимира Дафова” с още три години.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да подпише анекс към договора.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply