РЕШЕНИЕ №115

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Частично изменение на плана  в

                                                                          кв.392 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.9, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава частично изменение на плана за регулация като за ПИ 5779-общ. се отреди самостоятелен парцел №ХІІІ-5779 – ИЖС и за имот пл.№7603 се отреди парцел №V-7603 – ИЖС.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply