РЕШЕНИЕ №135

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Исторически музей-Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

Дава съгласието си да продължи процедурата по отписване от инвентарните книги на констатираните липси от пълната инвентаризация на основните фондове на  Исторически музей – Велинград, съгласно чл.69 от НООДПК.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply