Сесия 2007-04-17

  1. Приемане на Декларация от  ПГ „За диалог”. РЕШЕНИЕ №136
  2. Оспорване на Решение №82/30.03.2007г. на ОбС – Велинград, относно оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №137
  3. Оспорване на Решение №91/30.03.2007г. на ОбС – Велинград, относно откриване на процедура за продажба на УПИ ХХХVІІІ за ТП в кв.207 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №138
  4. Оспорване на Решение №92/30.03.2007г. на ОбС – Велинград, относно откриване на процедура за продажба на УПИ І за ТП в кв.3851 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №139
  5. Закупуване на каналочистачна машина за нуждите на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №140
  6. Упълномощаване представителя на Община Велинград за присъствие в общо събрание на „Паркинги и гаражи”.
Все още няма коментари.

Leave a Reply