Сесия 2007-04-26

 1. Приемане на годишен финансов отчет за 2006г. на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №141
 2. Приемане на годишен отчет за 2006г. от Управителя и контрольора на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №142
 3. Предложение от управител „МБАЛ-Велинград” ЕООД относно даване съгласие за покриване на загуби от минали отчетни периоди. РЕШЕНИЕ №143
 4. Предоставяне на помещение на МИГ „За Община Велинград”. РЕШЕНИЕ №144  
 5. Откриване на процедура за продажба на ТП в кв.207 и кв.3851 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №145 РЕШЕНИЕ №146
 6. Ликвидиране на съсобственост в кв.3441 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №147
 7. Частично изменение на плана в кв.3973 и замяна на имоти. РЕШЕНИЕ №148
 8. Промяна на улична регулация по плана на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №149
 9. Одобряване на Заповед №504/11.04.07г. относно попълване на кад.план в кв.10 на гр.Велинград.    РЕШЕНИЕ №150
 10. Частично изменение на плана в кв.7 на с. Всемирци.   РЕШЕНИЕ №151
 11. Изменение на плана за застрояване в кв.184а по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №152
 12. Одобряване на договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци. РЕШЕНИЕ №153
 13. Замяна на имоти в кв.481 на Велинград с кв.65 по плана на гр.Сърница собственост на Виктор Пламенов Дъвков. РЕШЕНИЕ №154
 14. Безвъзмездно ползване на помещения в обект „Покрит плувен басейн”. РЕШЕНИЕ №155
 15. Изменение на Решение №124/30.03.07г. РЕШЕНИЕ №156
 16. Удължаване срок на договор №311/10.08.04г. за петно №2, находящо се в двора на ОУ ”Ив.Вазов” с.Пашово. РЕШЕНИЕ №157
 17. Допълнение на решение №66/21.02.07г. за кв.85 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №158
 18. Прекратяване действие на договор за отдаване под наем на общински имот с ЕТ „ТЕХНИКС-ПЕТЪР ЧЕЧЕВ”. РЕШЕНИЕ №159
 19. Добив и продажба на дървесина от общинската гора в м.”Брези”. РЕШЕНИЕ №160
 20. Отдаване за възмездно ползване на имот в м.”Босак”. РЕШЕНИЕ №161
 21. Продажба на общински имот в кв.390 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №162
 22. Изкупуване на къща в кв.405 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №163
 23. Продажба на общ.имот в кв.344 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №164
 24. Удължаване срок на договор №296/01г. в кв.93 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №165
 25. Удължаване срок на договор за ОПС №258/01г. в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №166
 26. Промяна в структурата на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №167
 27. Изкупуване на съсобственост по молба на Олег Вранчев. РЕШЕНИЕ №168
 28. Възмездно право на преминаване на оптичен кабел от кв.101 до кв.104 по плана на гр.Велинград.    РЕШЕНИЕ №169
 29. Определяне местонахождение на таксиметрова стоянка. РЕШЕНИЕ №170
 30. ЧИ на ПУП в кв.25 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №171
 31. Преструктуриране на ОУ „Д-р Петър Берон” с.Бирково. РЕШЕНИЕ №172
 32. Изкупуване на къща в кв.207 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №173
 33. Приемане в собственост на сгради и дворно място на бивш Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – Велинград. РЕШЕНИЕ №174
 34. Отдаване под наем на още 26кв.м. на помещение, находящо се в двора на ОУ „М.Драгинов” кв.42. РЕШЕНИЕ №175
 35. Избор за облагане или не с ДДС кафе „Иглика”. РЕШЕНИЕ №176
Все още няма коментари.

Leave a Reply