Сесия 2007-05-31

 1. Оспорване на Решение №169/26.04.2007г. от КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  РЕШЕНИЕ №177
 2. Оспорване на Решение №170/26.04.2007г. от КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЕШЕНИЕ №178
 3. Годишен финансов отчет на ‘Спорт Бееви’ АД РЕШЕНИЕ №179
 4. Годишен финансов отчет на ‘Паркинги и гаражи’ ООД РЕШЕНИЕ №180
 5. Отпускане на средства за изграждане на водоем с.Медени поляни и изготвяне на кад.план м.Горелци РЕШЕНИЕ №181
 6. Включване на Община Велинград в е-портала www.infotour.org РЕШЕНИЕ №182
 7. Преминаване на ОНЧ ‘Пробуда’ с.Пашово на пряко субсидиране РЕШЕНИЕ №183
 8. Отпускане на 3000лв. за ОНЧ ‘М.Драгинов’ с.Драгиново РЕШЕНИЕ №184
 9. Разкриване на социална услуга ‘Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения’ РЕШЕНИЕ №185
 10. Приемане на оценки на УПИ за ТП в кв.207 и кв.3851 по плана на гр.Велинград РЕШЕНИЕ №186
 11. Ликвидиране на съсобственост в кв.3441 РЕШЕНИЕ №187
 12. Заличаване на 2бр. петна, находящи се в парк ‘Женска баня’ РЕШЕНИЕ №188
 13. Дарение на Помещение №3 в УПИ VІІ-3818 за ИЖС, кв.111 Велинград РЕШЕНИЕ №189
 14. Учредяване на ОПС в УПИ ІХ, кв.14 с.Света Петка РЕШЕНИЕ №190
 15. Споразумение  за ПЧП с „Алма 98“ ООД. РЕШЕНИЕ №191
 16. Удължаване срок на договор на магазин за алкохол и цигари в кв.111 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №192
 17. Удължаване срока на Договор за отдаване под наем на помещение кв.124, Велинград РЕШЕНИЕ №193
 18. Удължаване срока на Анекс за отдаване под наем на помещение , кв.124, Велинград РЕШЕНИЕ №194
 19. Удължаване срока на Договор за отдаване под наем на петно кв.48, Сърница РЕШЕНИЕ №195
 20. ЧИПР в кв.101Г, УПИ ХVІІІ-’за озеленяване’ РЕШЕНИЕ №196
 21. Ново застроително петно в УПИ І-4181 кв.71, Велинград РЕШЕНИЕ №197
 22. ЧИПР в кв.59, УПИ ХХVІІ –’За магазини’, Велинград РЕШЕНИЕ №198
 23.  Промяна на отреждането на УПИ ХVІ- 2420 ‘за озеленяване’ кв.117, Велинград РЕШЕНИЕ №199
 24. Продажба на УПИ І-7965 кв.481, Велинград РЕШЕНИЕ №200
 25. ЧИПР в кв.681, УПИ І- за ТП РЕШЕНИЕ №201
 26. Продажба на УПИ VІ кв.13, Абланица РЕШЕНИЕ №202
 27. Попълване на кадастрален план  с верни имотни граници имот №3464, кв.415 Велинград РЕШЕНИЕ №203
 28. ЧИПР- образуване на нов УПИ ХХІ 7119,7629 кв.101 Велинград РЕШЕНИЕ №204
 29. Попълване на кадастрален план  с верни имотни граници имот №6621, 6622, 6623, 9539 кв.75, Велинград РЕШЕНИЕ №205
 30. ЧИПР в кв.9, Велинград РЕШЕНИЕ №206
 31. ЧИПР в кв.253, Велинград РЕШЕНИЕ №207
 32. Разрешение за пристрояване без спазване на сервитут, кв.51 Велинград РЕШЕНИЕ №208
 33. Приемане на помощни планове съгласно ППЗСПЗЗ, кв.39 гр.Сърница РЕШЕНИЕ №209
 34. Промяна на улична регулация в кв.42а и 45, гр.Сърница РЕШЕНИЕ №210
 35. Отпускане на парична помощ за лечение на Здравка Керина РЕШЕНИЕ №211
 36. Промяна  на регулацията на УПИ в кв.2 по плана на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №212
 37. Удължаване срока на договор по молба на Радка Бозева. РЕШЕНИЕ №213
 38. Съгласие за благоустрояване на парк „Вельова баня” от „Ротари клуб”. РЕШЕНИЕ №214
 39. Одобряване площадка за изграждане на регионално депо за битови отпадъци. РЕШЕНИЕ №215
 40. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply