Сесия 2007-06-28

 1. Отчет по изпълнение на решенията на ОбС – Велинград за І-во тримесечие на 2007г. РЕШЕНИЕ №219
 2. Допълнение на Правилника за работа на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №220
 3. Годишен отчет за 2006г. за Програмата за управление на чистотата на атмосферния въздух 2003-2010г. РЕШЕНИЕ №221
 4. Проект за преструктуриране на дом за деца – Велинград. РЕШЕНИЕ №222
 5. Предложения за ПЧП. РЕШЕНИЕ №225
 6. Одобряване на маломерни и слети паралелки за учебната 2007/2008г. РЕШЕНИЕ №226
 7. Пряко субсидиране на читалище „Пробуда” с.Пашово.  РЕШЕНИЕ №227
 8. Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на контрольор на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №228
 9. Увеличава капитала на „ВКТВ” ЕООД с парична вноска от 30 000лв. РЕШЕНИЕ №229
 10. Придобиване на ДМА на „Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №230
 11. Закупуване на копирна машина за нуждите на ОП „ИЦМСБ” – Велинград РЕШЕНИЕ №231
 12. Отпускане на сума за придобиване на ДМА за ДЦДМУ. РЕШЕНИЕ №232
 13. Отпускане на 18х.лв. за улична инфраструктура на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №233
 14. Увеличение на други дейности с 120х.лв. РЕШЕНИЕ №234
 15. Отпускане на 120х.лв. за изместване на ел.провод в с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №235
 16. Попълване на кадастъра с нов имот в кв.3973 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №236
 17. Замяна на имоти в кв.3973 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №237
 18. Замяна на общински имот- полски път с част от имот собственост на „Велинград Резот” ООД. РЕШЕНИЕ №238
 19. Продажба чрез търг или конкурс на УПИ в кв.13 на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №239
 20. Продажба или отдаване под наем на общинска зем.земя в м.”Благовото”. РЕШЕНИЕ №240
 21. Провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на петна в с.Юндола. РЕШЕНИЕ №241
 22. Отказ от закупуване на недвижими имоти в кв.31 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №242
 23. Отказ от закупуване на недвижими имоти в кв.2  по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №243
 24. Ликвидиране на съсобственост в кв.9 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №244
 25. Предоставяне на помещение на Дирекция „Социално подпомагане” за обслужване на хора с увреждания. РЕШЕНИЕ №245
 26. Отдаване за безвъзмездно ползване на стая №8 в старата сграда на Общината. РЕШЕНИЕ №246
 27. Обособяване на ново търговско петно и провеждане на конкурс за отдаване под наем в кв.172 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №247
 28. Обособяване на ново търговско петно и отдаване под наем в кв.58 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №248
 29. Благоустрояване на парк „Вельова баня” от „Ротари клуб” и х-л „Уникат”. РЕШЕНИЕ №249
 30. Частично изменение на плана за регулация в кв.75 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №250
 31. Изменение на плана за регулация в кв.172 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №251
 32. Изменение на плана за регулация в кв.361 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №252
 33. Попълване на кадастралния план в кв.107 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №253
 34. Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.142 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №254
 35. Отстъпване възмездно право на строеж на гараж в кв.71 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №255
 36. Възмездно право на строеж в кв.207 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №256
 37. Учредяване право на преминаване на водопровод за мин.вода на „Вита” ООД. РЕШЕНИЕ №257
 38. Удължаване на срока на Договор №231/13.07.2004г. РЕШЕНИЕ №258
 39. Удължаване на срока на Договор №169/11.06.04г. РЕШЕНИЕ №259
 40. Удължаване на срока на Договор №115/04.05.04г. РЕШЕНИЕ №260
 41. Удължаване срока на Договор №43/01.02.05г. РЕШЕНИЕ №261
 42. Удължаване срока на Договор №24/14.01.05г. РЕШЕНИЕ №262
 43. Опрощаване на парично обезщетение за безработица на лицето Георги Кос.Костов от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №263
 44. Опрощаване на вземания към общинския бюджет за такса битови отпадъци на Елена Ник.Велева от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №264
 45. Изменение на Решение №71/2006г. РЕШЕНИЕ №265
 46. Отпускане на средства за СК ‘Импулс’ РЕШЕНИЕ №266
   
Все още няма коментари.

Leave a Reply