ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2008

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №184/24.04.08г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОТ М.МАЙ. 2008г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма като консултативен и координационен орган за развитието на  туризма в община Велинград.

Чл. 2. Консултативният съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции и задачи, определени в чл. 10, 10 а от Закона за туризма.

Раздел II.

Състав и управление на Консултативния съвет по въпросите на туризма

Чл. 3. (1) Консултативният съвет по въпросите на туризма има 16  (шестнадесет)  членове и включва:

 1. кмета на общината;
 2. председател на общинския съвет
 3. председателя на комисията по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
 4. главния архитект на общината;
 5. трима представители на Общинска администрация – Зам. Кмет с ресор „Евроинтеграция”, зам.кмет с ресор по „Туризъм” и  директор “ФСД”
 6. директора на Историческия музей;
 7. четирима представители на туристическия бранш.
 8. един представител на туристическите дружества в община Велинград;
 9. един представител на лесничействата и държавните дивечоразвъдни станции в община Велинград.
 10. един представител на здравните организации  (болници, санаториални заведения и  профилакториуми) в общината.
 11. един представител на Професионална гимназия по икономика и туризъм Велинград

 (2) Организациите по ал.1, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11 определят представителите от своята квота за срок от четири година на основата на писмено споразумение между тях. В случай, че те не постигнат съгласие в срока, определен от председателя на Консултативния съвет по въпросите на туризма, представителите им се определят от председателя измежду посочените от тях кандидатури.

(3) Промени в състава на Консултативния съвет по туризъм могат да се правят по предложение на органите и организациите по ал. 1, които са определили съответните членове.

(4) При прекратяване на правомощията на член на Консултативния съвет по туризъм ръководителят на съответния орган или организация в едномесечен срок прави предложение до председателя на съвета за избиране на нов техен представител.

(5) По изключение определените представители на организациите по ал. 1 могат да бъдат замествани в заседанията на Консултативния съвет по туризъм от изрично упълномощени лица.

Чл. 4. (1) Консултативният съвет по въпросите на туризма работи въз основа на приета от него годишна програма.

(2) Консултативният съвет по въпросите на туризма:

1. предлага и избира заместник-председател измежду своите членове и секретариат на съвета, включващ секретар и двама административни сътрудници;

2. предлага за одобряване от Общинския съвет на годишна програма за разходване на средствата по чл. 16, ал. 2 от Закона за туризма, които, с решение на Общинския съвет,  се набират от:

2.1. туристически такси, определени по реда на Закона за местните данъци и такси, събирани на територията на общината, заплащани за нощувка в средства за подслон или в места за настаняване,

2.2. наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по Закона за туризма,

2.3. таксите за категоризиране на туристически обекти по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма,

2.4. средства, представени за изпълнение на целеви програми и проекти,

2.5. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.

3. Средствата по ал. 2, т. 2 се разходват по дейностите, определени в чл. 10, ал. 2  от Закона за туризма, а именно:

3.1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, ж.п. гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство,

3.2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи,

3.3. изграждане на информационни туристически центрове и организация за информационното обслужване на туристите,

3.4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

4. предлага на Общинския съвет да утвърди и приеме Програма за развитието на туризма на територията на община Велинград в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности (по чл. 10, ал. 1 и чл. 10 а, ал. 5, т. 1 от Закона за туризма).

5.представители на консултативния съвет участвуват с право на глас в ЕСУТ.

6.Предлага на Кмета на Общината членовете на комисията по категоризацията на туристическите обекти.

7. може да възлага на експерти или работни групи, определени от него, разработването на конкретни теми или представянето на предложения, писмени становища по определени въпроси, които изискват професионална квалификация или притежаване на специфични знания в определена област, включително и за размера на туристическата такса.

Чл. 5. (1) Дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма се ръководи от председателя (кмета или упълномощено от него лице, съгласно Закона за туризма – чл.10 а, ал. 2).

(2) Председателят на Консултативния съвет по въпросите на туризма:

 1. представлява Консултативния съвет по въпросите на туризма  в страната и в чужбина и отговаря за цялостната му дейност;

2. насрочва заседанията и определя дневния ред;

3. ръководи заседанията на Консултативния съвет по туризъм;

4. осигурява организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на Консултативния съвет по туризъм,

5.организира и контролира изпълнението на решенията на Консултативния съвет по туризъм чрез секретариата.

(3) При отсъствие на председателя, заседанието на Консултативния съвет по въпросите на туризма се ръководи от заместник председателя.

Раздел III.

Кворум и заседания на Националния съвет по туризъм

Чл. 7. (1) Заседанията на Консултативния съвет по въпросите на туризма се свикват от председателя по негова инициатива въз основа на решение, прието на предходно заседание на съвета, или по искане най-малко на една трета от членовете му.

(2) Консултативният съвет по въпросите на туризма провежда заседания ежемесечно.

(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-късно 7 дни преди датата на заседанието.

(4) В началото на всяко заседание Консултативният съвет по въпросите на туризма взима решение за внасяне на промени в дневния ред, ако са направени предложения за промени.

 1. (5) Заседанията на Консултативния съвет по въпросите на туризма са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.

           (6) За всяко заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, и взетите решения.

Чл. 8. (1) Консултативният съвет по въпросите на туризма периодично публикува информация за дейността си.

(2) Изявления от името на Консултативния съвет по туризъм пред средствата за масова информация може да прави председателят му или упълномощено от него лице от състава на съвета.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 10а, ал.7 от Закона за туризма.

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обявяване на решението на Общинския съвет.

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply