РЕШЕНИЕ №307

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.

        ОТНОСНО:Отпускане на средства за ремонт на

                            физкултурен салон в СОУ „Васил

                            Левски“ – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

5

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Отпуска 16 000лв. /шестнадесет хиляди лева/ за ремонт на физкултурен салон в СОУ „Васил Левски“ гр.Велинград.

         2.Приема увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2009г. на Община Велинград с 16 000лв. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply