РЕШЕНИЕ №308

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.

        ОТНОСНО:Закупуване на 380бр. книги.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и  т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

13

2

12

27

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Не приема наравеното предложение за закупуване на 380бр. книги „Велинград балнео-климатичен бисер на Европа“.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply