ЗАПОВЕД № 716 гр. Велинград, 31.05.2012г.

 

     Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповеди № РД – 83/10.04.2012г. и № РД – 92/18.04.2012г. на Областен управител

 

            На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Наредба Із-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи, раздел ІІІ “Защита от горските територии от пожари”, чл.8 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, чл.125 и чл.126 от ППЗГ, Наредба №8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари

НАРЕЖДАМ:

1. ОБЯВЯВАМ НАСТЪПВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ И ОПРЕДЕЛЯМ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ  В ПОЛСКИЯ И ГОРСКИ ФОНД, КАКТО СЛЕДВА:

1.1. ЗАБРАНЯВАМ  паленето на огън, извършването на огневи работи, пушене в непосредствена близост до узрели житни блокове, паркирането на МПС в площи с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до прибиране на реколтата, както и пушенето до складове с леснозапалими вещества,  фуражи и площадки.

1.2. ЗАБРАНЯВАМ  паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

1.3. ЗАБРАНЯВАМ изхвърлянето на отпадъци от земеделски култури и складирането на фуражи  на по-малко от 30м от границите с горските насаждения.

1.4.  ЗАБРАНЯВАМ  паленето на огън и изгарянето на отпадъци в сметищата и депата за отпадъци.

1.5. ЗАБРАНЯВАМ  да се изхвърлят горящи отпадъци и паленето на огън в кошовете за събиране на смет на територията на община Велинград.

1.6.ЗАБРАНЯВАМ  паленето на насажденията покрай ж.п. линии преминаващи през горите или покрай тях, извършването на огневи работи в горския фонд по време на пожароопасния сезон.

1.7. ВЪЗЛАГАМ на собствениците на имоти, граничещи с горски фонд, да направят противопожарни ивици с ширина не по – малка от 6м. 

1.8. Управителят на “Електроразпределение” клон Велинград да организира почистването на суха тревна растителност, изнасяне на суха паднала маса и други горими материали в просеките на въздушните линии и край съоръженията на територията на община Велинград.
 

  Срок: постоянен.

            Отговорник: Началник “Електроразпределение”  при община Велинград

2. УВЕДОМЯВАМ НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ СИГНАЛЪТ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ПОЖАР Е ЧЕСТИ УДАРИ ПО МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ. Телефонът, на който се сигнализира при пожар, е 112.

Неразделна част от заповедта е Приложение №1

 

ИВАН ЛЕБАНОВ: /п/

Кмет на община Велинград

 

Коментарите са изключени!