Сесия 2012-07-26

 1. Питания и въпроси – относно контролиране на ползваните площи по централни пешеходни зони.
 2. Избор на временна комисия за изготвяне на промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.РЕШЕНИЕ №290

Докл.Д.Кехайова – Председател ОбС

 1. Изменение на Решение №2/11.11.11г. относно определяне възнаграждението на Председател на ОбС. РЕШЕНИЕ №291

Докл.:Д.Кехайова – Председател ОбС

 1. Изменение на Решение №10/05.12.11г. относно определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на ОбС и в заседанията на неговите комисии. РЕШЕНИЕ №292

Докл.:Д.Кехайова – Председател ОбС

 1. Избор на временна комисия за изготвяне на правен и финансово-икономически анализ на търговските дружества с общинско /смесено/ участие. РЕШЕНИЕ №293

Докл.Д.Кехайова – Председател ОбС

 1. Изменение на структурата на Общинска администрация – Велинград, приета с Решение №42/2012г. на ОбС – Велинград – 2бр.решения.

Докл.:инж., юрист Ст. Кърпачева

 1. Участие на Община Велинград в сдружение „За чиста горна Марица”. РЕШЕНИЕ №294

Докл.:инж.П. Кондев

 1. Средства за ЦДГ. РЕШЕНИЕ №295

Докл.:инж.П. Кондев

 1. Преобразуване на една яслена група  в една целодневна група в ОДЗ „Фантазия”-Велинград. РЕШЕНИЕ №296

Докл.:Н. Стефанова

 1. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2012-2013г. РЕШЕНИЕ №297

Докл.:Н. Стефанова

 1. Финансиране на Община Велинград от ПУДООС към МОСВ за обект „Реконструкция и ремонт на второстепенен клон на уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадни води по ул.”Юндола” и ул.”Ал.Стамболийски”-Велинград. РЕШЕНИЕ №298

Докл.:инж.П. Кондев

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №299 поправка на решението РЕШЕНИЕ №329

Докл.:инж.,юрист Ст. Кърпачева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване в кв.48 по плана на гр.Сърница.

Докл.:Р. Ходжов

 1. Одобряване оценка за публично оповестен конкурс на УПИ №ІV-общ. в кв.5 по плана на с.Магерово, кметство Абланица, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №300

Докл.:М.Белухова

 1. Одобряване оценка за публично оповестен конкурс на УПИ №ІІІ-1747, кв.155 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №301

Докл.:М.Белухова

 1. Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №VІІІ-общ. в кв.73 на гр.Сърница.РЕШЕНИЕ №302 

Докл.:М.Белухова

 1. Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №ІV-1747, кв.155 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №303

Докл.:М.Белухова

 1. Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс или търг на УПИ №V-общ., кв.10 по плана нас.Медени поляни, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №304

Докл.:М.Белухова

 1. Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс или търг на УПИ №ІІ-общ., кв.6 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №305

Докл.:М.Белухова

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или публично оповестен таен или явен търг на УПИ №ІІ-общ.,кв.6  УПИ №V-общ. в кв.10 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №306

Докл.:М.Белухова

 1. Учредяване право на строеж в общински имот, във връзка с даден постоянен статут в кв.44 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №307

Докл.:Г.Янев

 1. ПУП – схема за подземно кабелно трасе за разпространение на интернет в кв.8 по плана на с.Юндола, Община Велинград.  РЕШЕНИЕ №308

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Допълване и поправка на кадастрален план на гр.Велинград, касаещо попълването на гараж в северозападната част на имот пл.№2773 и верните граници на имоти пл.№2773 и пл.№2771-общински. РЕШЕНИЕ №309

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Съобщаване на издадена Заповед №930/22.06.12г. на Кмета на Община Велинград за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване , засягащ УПИ №ХІІ-за търговска дейност в кв.147 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №310

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план-план схема за обект „Подземна кабелна мрежа гр.Велинград” на „Виваком” АД. РЕШЕНИЕ №311

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план- план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /аналогова и цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за град Велинград” с възложител „ТЕЛЕКАБЕЛ” АД. РЕШЕНИЕ №312

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Учредяване право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе за подземен електропровод – кабел НН, преминаващ през полски път №001111 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №313

Докл.:Р.Мерджан, Г.Янев

 1. ПУП – ПРЗ за УПИ V-6323 в кв.229 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №314

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Предварително съгласие за учредяване на сервитут върху имоти и разрешение за преминаване и прокарване на подземен разпределителен газопровод през имоти общинска собственост за обект „Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на Община Велинград – Етап 2”. РЕШЕНИЕ №315

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Допълване и поправка на одобрен кадастрален план, касаещ попълването с нов общински имот с площ от 10кв.м. в кв.143 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №316

Докл.:инж. Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Предложение за инвестиционно намерение. РЕШЕНИЕ №317

Докл.:Г.Янев

 1. Отдаване под наем на петна за ПОТ. РЕШЕНИЕ №318

Докл.Г.Янев

 1. Изменение на Решение №32/25.02.2010г. относно представителство на Община Велинград в Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Белово,Септември,Велинград”. РЕШЕНИЕ №319

Докл.:К. Урумов

 1. Докладни записки  по програмата на Общински съвет – Велинград за м.юли 2012г.:

34.1.Отчет за събираемостта на местни данъци и такси за първо полугодие на 2012г.

34.2.Информация за текущо изпълнение на бюджета на Община Велинград за първо полугодие на 2012г.

34.3.Информация за водените от общината съдебни дела по периоди съответстващи на мандатите от местните избори.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

23.07.2012г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
23.07.2012г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
24.07.2012г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
24.07.2012г. /вторник/ 16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
25.07.2012г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации
25.07.2012г. /сряда/ 16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

ЗабележкаПриложенията по т.12,т.14, т.15, т.16, т.18, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23, т.25, т.т.26, т.27, т.28, т.30 са Ви предоставени на електронен носител с материалите.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

 

Все още няма коментари.

Leave a Reply