РЕШЕНИЕ №292

ОТНОСНО: Изменение на Решение №10/05.12.11г. относно определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на ОбС и в заседанията на неговите комисии. На основание чл.34, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с §71 на преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, публикуван в ДВ бр.38/2012г., чл.33, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след проведеното  гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

  Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  Изменя Решение №10/05.12.2011г. на Общински съвет -Велинград, както следва: Общинският съветник получава месечно възнаграждение за работата си в заседанията на общинския съвет – 20 на сто и в заседанията на неговите комисии в размер на две комисии по 5 на сто или общо 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. Останалата част от решението не се променя.       Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 4 от дневния ред, по вх.№648/10.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/
Все още няма коментари.

Leave a Reply