РЕШЕНИЕ №298

ОТНОСНО: Финансиране на Община Велинград от ПУДООС към МОСВ за обект „Реконструкция и ремонт на второстепенен клон на уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадни води по ул.”Юндола” и ул.”Ал.Стамболийски”-Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, с цел финансиране на обект „Реконструкция и ремонт на второстепенен клон на уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадни води по ул.”Юндола” и ул.”Ал.Стамболийски” гр.Велинград” от ПУДООС към МОСВ и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед за гарантиране на безлихвения заем от ПУДООС за финансиране на обект „Реконструкция и ремонт на второстепенен клон на уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадни води по ул.”Юндола” и ул.”Ал.Стамболийски” гр.Велинград”.

             Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

 Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 11 от дневния ред, по вх.№657/13.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply