РЕШЕНИЕ №303

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №ІV-1747, кв.155 по плана на гр.Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на земя от Анка Найденова Румбина по Нотариален акт №73, том І, рег.№894, дело №72/2011г., вписан в служба по вписвания с вх.рег.№529 от 02.05.2011г., Акт 128, том ІІ, д.№272/02.05.2011г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – УПИ №ІV /четири-римско/-1747 /хиляда седемстотин четиридесет и седем/ с площ 603 /шестстотин и три/ кв.м.в кв.155 /сто петдесет и пет/ по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №661/28.05.2012г. в размер на 8547,40лв. /осем хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 40ст./.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 17 от дневния ред, по вх.№645/10.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply