РЕШЕНИЕ №304

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс на УПИ №V-общ., кв.10 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за продажба чрез публично оповестен конкурс на урегулиране поземлен имот  УПИ№V /пет-римско/-общ. в кв.10 /десет/ с площ 499кв.м. /четиристотин деветдесет и девет кв.м./ по плана на с.Медени поляни, Община Велинград в размер на 1996лв./хиляда деветстотин деветдесет и шест лева/ без ДДС.

            2.Избира комисия в състав:

……………..

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 18 от дневния ред, по вх.№642/09.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply