РЕШЕНИЕ №309

ОТНОСНО: Допълване и поправка на кадастрален план на гр.Велинград, касаещо попълването на гараж в северозападната част на имот пл.№2773 и верните граници на имоти пл.№2773 и пл.№2771-общински.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г., във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай – имот пл.№2771-общински/, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /ул.”Пушкин”№17/, в ден и час – определен от служител на КРЗП /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр.Велинград.

            2.След подписването на акта за непълноти и грешки задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване на съответната поправка на кадастралния план.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2012г., Протокол №13, точка 23 от дневния ред, по вх.№631/03.07.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply