РЕШЕНИЕ №262

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

   

ОТНОСНО: Годишен финансов отчет за 2008 г. на МБАЛ- Велинград

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Приема годишен финансов отчет за 2008г., годишен докад за дейността на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД и докалад на независимия одитор Орлин Бараков.

2. Отчетната загуба за минали отчетни периоди в размер на 285 241, 38 лв. да се покрие с неразпределената печалба за 2008г. в размер на 111 522, 40 лв.

                                                                    Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Коментарите са изключени!