РЕШЕНИЕ №263

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

 

ОТНОСНО: Отпускане на 14300лв. разходи по програма ОСПОЗ 08

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Отпуска 14 300 лв. за разплащане на разходи по програма ОСПОЗ 08г. и услуга с техника на Кметство с.Грашево.

2.Приема увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2009г. на Община Велинград с 14 300 лв. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи.

                                                                    Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply