РЕШЕНИЕ №264

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

 

 ОТНОСНО: Издаване запис на заповед за авансово плащане в размер на  247 137, 42лв. по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4.-03/2008/005 по Оперативна програма ‘Регионално развитие’ /2007-2013/

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за издаване на запис на заповед във връзка с авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4.-03/2008/005 по Оперативна програма ‘Регионално развитие’ /2007-2013/, Проект ‘Укрепване на свлачищни процеси в Община Велинград’ в размер на 247 137, 42 лв. със срок за предявяване за плащане 25.06.2011г., представляващо 30% от стойността на договора.

                                                           Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply