РЕШЕНИЕ №265

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

 

 ОТНОСНО:Отпускане на 9 360 лв. за технически паспорт на обект ‘Усвояване на туристическия потенциал на гр.Сърница и региона.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Отпуска 9360 лв. за издаване на технически паспорт за обект ‘Усвояване на туристическия потенциал с цел устойчиво развитие на общността на гр.Сърница и региона, чрез модернизация и реконструкция водоснабдителната и пътна инфраструктура.

2. Приема увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2009г. на Община Велинград с 9360 лв. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи (приходи от курортна такса).

                                                           Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply