РЕШЕНИЕ №266

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.  
ОТНОСНО: Одобряване на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 09/10г.
  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и  чл. 2 ал.8, чл.11 и чл.11 “а”  от Наредба № 7/2000 г.  на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

  Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  І. Одобрява съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2009/2010 година, като се осигурява допълнително финансиране от преизпълнение на собствените приходи, до минималния брой ученици в паралелка с единния разходен стандарт на един ученик, за 6 месеца / от юли до декември/ в следните училища:  
  1. ОУ “Иван Вазов” с. Пашово
 

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 90 %

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 100 %

І

11

5

ІІ

12

4

ІІІ

14

2

ІV

22

V

15

3

12

6

VІІ

21

VІІІ

18

Всичко:

125

20

12680

14090

  2. ОУ “Васил Левски” с. Грашево  

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 90 %

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 100 %

І

13

3

ІІ

16

ІІІ

18

ІV

11

5

V

25

19

VІІ

18

VІІІ

19

Всичко:

139

8

5072

5636

  3. ОУ “Георги С. Раковски” с. Медени поляни  

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 90 %

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 100 %

І

10

6

ІІ

12

4

ІІІ

14

2

ІV

9

7

V

11

7

10

8

VІІ

10

8

VІІІ

16

2

Всичко:

92

44

27896

30998

  4. ОУ “Никола Вапцаров” с. Побит камък  

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 90 %

Сума за дофин. по държ. стандарт – лева  за 6 м. – 100 %

І

10

6

ІІ

10

6

ІІІ

9

6

ІV

10

V

0

9

9

8

VІІ

10

5

VІІІ

13

5

Всичко:

71

45

28530

31703

   

Общо:

117

74178

82427

При включване на ОУ “Никола Вапцаров” с. Побит камък в списъка на защитените училища, дофинансирането ще бъде за сметка на МОН   ІІ. Одобрява съществуването на самостоятелни полудневни групи за учебната 2009/2010 година в следните филиали към училища: 1. ОУ “Христо Ботев” с. Абланица -  с. Цветино – 1 група със 7 деца 2. ОУ “Васил Левски” с. Кръстава – филиал Г. Бирково 1 група  с 10 деца 3. ОУ “Д-р Петър Берон” с. Бирково - филиал с. Чолаково – 1 група с 8 деца   Председател на ОбС-Велинград /Мустафа Джамбаз/  
Все още няма коментари.

Leave a Reply