РЕШЕНИЕ №267

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

 ОТНОСНО: Недопускане разглеждането на заявления за финансова помощ на граждани.

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И :

 Не допуска разглеждане на заявления на граждани за финансова помощ при бедствия, тежко социално положение и други подобни случаи, поради липса на средства в Бюджет 2009′.

                                                                    Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply