РЕШЕНИЕ №277

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

ОТНОСНО: Попълване на кад.план с нов имот в кв.414Б, Велинград

На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, от ЗОС; §4 от ЗКИР и Наредба №3, чл.62, ал.3, чл.131 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

11

1

11

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Не разрешава попълване на кадастралния план на Велинград с нов имот пл.№ 8215 в кв.414Б, обособен за сметка на част от имот пл.№8194- собственост на Община Велинград.

                                                           Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply