РЕШЕНИЕ №278

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

ОТНОСНО: Попълване на кад.план с верни имотни граници в кв.189, Велинград

На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, от ЗОС; чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2  от ЗКИР;  Наредба №3, чл.62, ал.5  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Разрешава попълване на кадастралния план на Велинград с верни имотни граници на имот пл.№3446, попълване на сградата, построена в новообособения имот пл.№8270 /попадащ в границите на УПИ №IV-3446/, както и образуването на нов имот пл.№8286-общ., попадащ в границите на УПИ №ХХ-общ. и на ХХI-общ., както верните граници на имот  пл.№3452 по кад.план на Велинград. Като собственик на новообособения имот пл.№8286, попадащ в границите на  УПИ №ХХ-общ. и на ХХI-общ. в кв.189 по плана на Велинград,   съгласно приложената скица.
  2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                           Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply