РЕШЕНИЕ №279

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

ОТНОСНО: Попълване на кад.план с нови имоти общ.собственост, кв 427 Велинград

На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Разрешава попълването на кадастъра с нови имоти- общинска собственост пл.№№8288, 8289 за сметка на част от имот пл.№5290 като имотните граници се поставят в съответствие с регулационните линии на УПИ №ХVІІІ-5286, 5287,  УПИ №ХХІХ-5289, УПИ ХІХ-5290 и нови имоти пл.№8287 и 8290 в кв.427 по плана на Велинград,   съгласно приложената скица.
  2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                           Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply