РЕШЕНИЕ №281

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

ОТНОСНО: ЧИПР в кв.305, Велинград

На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, чл.3, ал.2 от ЗОС; чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и 2 §8 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Разрешава частично изменение на плана за регулация , засягащо УПИ VІІІ, VІІ, VІ, V, ІV, ІІІ, ІІ в кв.305 по плана на Велинград като се измени западната улична регулационна линия на улица с ос.т.1869-1804 в съответствие с имотните граници на имоти пл.№499, 498, 8190, 494, 493, 492, 491 в същия квартал, съгласно кафявия цвят на скицата-проект.
  2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                           Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply