РЕШЕНИЕ №302

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.

      

   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 5/15.01.2008г.- Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ  и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя Решение № 5/15.01.2008г. на ОбС-Велинград, прието с Протокол №1, както следва:

  1. 1.     Освобождава Ангел Даскалов от състава на местаната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, поради преминаване на друга работа.
  2. 2.     Избира за Председател на Местната  комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Дияна Кехайова- зам.кмет на Община Велинград.

                                                                    Председател на ОбС-Велинград

                                                                                                   /Мустафа Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply