РЕШЕНИЕ №136

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.04.2007г. с протокол №6.

                                                      

ОТНОСНО: Приемане на Декларация от група „За диалог”.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

Приема Декларация от група „За диалог” против упражняване на насилие и сплашване на общински съветници, политически лидери и бизнесмени от Община Велинград.

Приложение: Декларация.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

В последно време във Велинград зачестиха скандалните случаи за сплашване на политически лидери, общински съветници и бизнесмени. И не става въпрос само за словесни заплахи, а за грубо посегателство върху лично имущество. Методът на действия на поръчителите и изпълнителите е идентичен – палеж на частно имущество. Мнозинството в Общински съвет-Велинград от началото на тази година отхвърли скандални проектопредложения, свързани с разпореждане с общинска собственост. Някои лица и групи, чиито искания не бяха удовлетворени, си позволиха открито да заплашват съветници и политически лидери.

Като общински съветници категорично сме против тези методи на действия и опити за упражняване на натиск. Твърдо защитаваме демократичното право на всеки от нас да има позиция по разглежданите проблеми в Общински съвет-Велинград.

 Изразяваме надеждата си и призоваваме органите на реда и институциите да вземат адекватни мерки и да бъдат разкрити извършителите на тези деяния и техните поръчители. Подобни инциденти не говорят добре не само за имиджа на Велинград като курортен център, но и за институциите, чието задължение е да опазват обществения ред и да се грижат за сигурността на гражданите.

                                                        ВНОСИТЕЛ:

                                                        ПГ общински съветници „За диалог“

                                                                                                                            /Вл.Гошевилов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply