РЕШЕНИЕ №137

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.04.2007г. с протокол №6.  
          ОТНОСНО: Оспорване на решение №82/07г. от Кмета на Община Велинград.
  На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с,  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

10

0

25

29

Общински съвет – Велинград,  

 Р Е Ш И:

    Потвърждава Решение №82/30.03.07г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Н.Кехайов/
Все още няма коментари.

Leave a Reply