РЕШЕНИЕ №139

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.04.2007г. с протокол №6.

 ОТНОСНО:Оспорване на решение №92/07г.

от Кмета на Община Велинград.

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

3

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Отменя Решение №92/30.03.2007г. след връщането му от Кмета на Община Велинград за повторно обсъждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply