РЕШЕНИЕ №140

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.04.2007г. с протокол №6.

 ОТНОСНО: Каналочистачна машина.

На основание чл.137, ал.1, т.4 от ТЗ, чл.23, ал.1, т.4 и т.19  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества  и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

1.Възлага на Управителя на “ВКТВ” ЕООД гр.Велинград да проучи възможности за придобиване или закупуване на един брой каналочистачна машина.

         2.Задължава Кмета на Общината да предприеме законовите действия по т.1 и да докладва на заседание на ОбС.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply