РЕШЕНИЕ №144

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

 

ОТНОСНО: Предоставяне помещение на МИГ „За Община Велинград”.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Решение №40/21.02.07г. на Общински съвет – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

7

3

29

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

          1.Предоставя на МИГ „За Община Велинград” за безвъзмездно ползване, за срок от 5 /пет/ години, обект „Кафе-бар”, съставляващ част от І-ви етаж на сграда, построена в УПИ ХХІ в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, в който етаж – ПОС се помещава ОП „Център за малък и среден бизнес”.

         2.Помещението да се ползва за офис на МИГ „За Община Велинград”.

         3.Задължава Управителя на ОП „ИЦМСБ” да предаде по надлежния ред обекта.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply