РЕШЕНИЕ №148

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

  

ОТНОСНО: Частично изменение на плана в  кв.3973 по плана на гр.В-д.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1 и чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.40, ал.1 и във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

2

6

29

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава частично изменение на плана за регулация и застрояване, като за сметка на част от УПИ V – „За парк” в кв.3973 по плана на гр.Велинград се образува нов урегулиран поземлен имот с VІІІ-7221 „За производство и услуги” в същия квартал, съгласно зеления цвят в предложения проект.

     2.Обявява за частна общинска собственост новообразуващия се УПИ VІІІ-7221 в кв.3973 по плана на гр.Велинград, целия с площ от 3259 м2 отреден за производство и услуги.

         3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply