РЕШЕНИЕ №151

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

  ОТНОСНО: Частично изменение на плана в  кв.7 по плана на с.Всемирци.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §8, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         Разрешава частично изменение на подробния устройствен план на с.Всемирци, Община Велинград за част от кв.7, като новите вътрешно регулационни линии на УПИ № ІІ-96 и УПИ № ІІІ-96 се поставят  в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот с пл.№96.

         Изменят се и вътрешно регулационните линии на УПИ №ІV-общ., УПИ № ХХVІІІ-98 и УПИ №ХХІХ-общ., като се поставят по съществуващите граници на поземлен имот с пл.№96 в кв.7 по плана на с.Всемирци, Община Велинград.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply