РЕШЕНИЕ №152

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

 ОТНОСНО: Изменение на плана за застрояване в кв.184А на гр. Велинград.
 ОТНОСНО: Изменение на плана за застрояване в кв.184А на гр. Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава изменение на плана за застрояване /в качеството си на съсед/, с който се иска в УПИ №V-3162 в кв.184А да се одобри ново застроително петно със следните параметри, а именно ново застроително петно за жилищно строителство с етажност 1-4 етажа и височина съответно от 4-12м., плътност на застрояване 70%, кинт-2, дава съгласие за уведомяване по Заповед №342/12.03.2007г. на Кмета на Община Велинград за промяна на застрояването от ниско етажно в средно етажно.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply