РЕШЕНИЕ №153

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

 ОТНОСНО: Одобряване на договор за разделно събиране на отпадъци.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, чл.16, ал.3, т.5 от Закона за управление на отпадъците и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

2

28

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         Приема направеното предложение за одобряване на Договор за сътрудничество в областта на разделно събиране на отпадъци от опаковки с фирма „ЕКОБУЛПАК” АД гр.София.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply