РЕШЕНИЕ №154

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

ОТНОСНО: Замяна на имоти.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

14

1

13

28

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         Не дава съгласие за замяна на собствения си УПИ І-7965 в кв.481 по плана на гр.Велинград, целия от 508 кв.м., частна общинска собственост, с УПИ ХV-965 в кв.65 по плана на гр.Сърница, целия от 626 кв.м., собственост на Виктор Пламенов Дъвков.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply