РЕШЕНИЕ №157

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

                                             

          ОТНОСНО: Удължаване срок на Договор  №311/04г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         І.Разрешава удължаване срока на Договор №311/10.08.2004г. за отдаване под наем на петно №2 за временен търговски обект с площ от 6кв.м. – публична общинска собственост, находящо се в двора на ОУ”Иван Вазов” с.Пашово, сключен с ЕТ „АШЛИ – Мустафа Хасан”, с още две години.

         ІІ.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише анекс към договор за отдаване под наем за още две години.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply