РЕШЕНИЕ №159

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

                                                       

ОТНОСНО: прекратяване действие на договор

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.13 от договор за отдаване под наем №346/10.12.02г. и анекс №631/30.12.05г.и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

1

10

28

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

     1.Прекратява действието на  Договор за отдаване под наем на общински имот №346/10.12.2002г. и Анекс към него №631/30.12.05г., сключен с ЕТ „ТЕХНИКС – Петър Чечев”, считано от 01.08.2007г.

     2.Задължава Кмета на Общината да издаде Заповед за прекратяване на Договора и уведоми своевременно и по надлежен начин наемателя.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply