РЕШЕНИЕ №164

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

ОТНОСНО: Продажба на общински имот в кв.344 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

1.Разрешава продажба на УПИ ХХХІІ-6521 в кв.344 по плана на гр.Велинград целия с площ 293м2 /двеста деветдесет и три/ частна общинска собственост съгласно АЧОС №178/29.11.2006г., чрез търг с тайно наддаване по цена определена от лицензиран оценител.

2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише договора за покупко-продажба.

3. Определя комисия от Общински съвет:

  • Димитър Гаджев
  • Петър Бучков
  • Снежана Велева
  • Атанаска Хрисчева

Резерви: 1.Надежда Ключкова и 2.Исмет Бабучи

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply