РЕШЕНИЕ №168

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

                                                      

 ОТНОСНО: Изкупуване на собственост по  молба на Олег Вранчев.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.42, ал.1 от Наредбата по чл.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

1.Продава земя частна общинска собственост без търг или конкурс на Олег Альошов Вранчев, живущ в гр.Велинград, ул.”Кисловодск” №32А, представляваща УПИ І-общ. – 7390  в кв. 416 по плана на Велинград, върху който парцел същият е реализирал ОПС- двуетажна масивна сграда.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законовите процедури по изпълнение на т.1.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply