РЕШЕНИЕ №169

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

                                                       

ОТНОСНО: Преминаване на оптичен кабел.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.71 и чл.93 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

13

28

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

1.Разрешава възмездно право на преминаване на оптичен кабел от началото на гр.Велинград в кв.101 по бул.”Хан Аспарух” до съществуваща шахта на ул.”П.Евтимий” в кв.104.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законовите процедури по изпълнение на т.1, в т.ч. и оценка на правото на преминаване чрез комисията по чл.210 от ЗУТ.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply