РЕШЕНИЕ №172

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.

                                                      

 ОТНОСНО: Преструктуриране на ОУ ”Д-р  Петър Берон” с.Бирково.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

Преструктурира ОУ „Д-р Петър Берон” с.Бирково в средищно училище за учениците от с.Чолаково, с.Враненци, с.Горно Дъбево и с.Бутрево.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов

Все още няма коментари.

Leave a Reply